زندگي فضيلت‌مند در عصر سكولار

زندگي فضيلت‌مند در عصر سكولار

Price: 25.00 CAD

Author : نويسنده: چارلز تيلور/مترجم / مصحح: فرهنگ رجايي
Publisher : آگاه
Publish Date : March 12, 2016
Language : persian
Number of Pages : 224
Size : 9.7inches
Weight : 250.00 lbs
ISBN : 9789644163227

2 in stock

Product Description

‘اهل بصيرت و صاحب‌دلان، خواه اهل دين و خواه اهل جهان‌بينيِ سكولارِ انسان‌حضور، خوب مي‌دانند كه بحران اصلي بشرِ امروز همان است كه هميشه انسان را به خود مشغول داشته و آن جز تشنگي براي يك زندگي موفق از نظر كمّي، و معنادار از نظر كيفي، نيست. البته آنان كه دردِ دين دارند، به دليل اعتقاد و باور ديني، اين موضوع را بهتر درمي‌يابند زيرا آن‌ها مي‌خواهند هم دين‌دار بمانند و هم در جهان بازيگر و نقش‌آفرين باشند. به همين دليل، تشنگي اصليِ امروز همان پرسش هميشگي انسان‌هاست كه چگونه مي‌‌توان هم موفق بود و هم معنادار و باكيفيت زندگي كرد. آن‌چه اين پرسش را مهم‌تر و از جهاتي عاجل‌تر مي‌كند اين‌كه مرحلة امروز تمدن بشر، كه بر تجدد بنا شده است، ظاهراً با كل تجربه‌ي تاريخي بشر در تضاد است. پس چالش اين است: چگونه مي‌توان در عصري كه به‌تعبير بصيرت‌آميز مارشال برمن، به تبع ماركس، ‘همة چيزهاي استوار به هوا مبدل مي‌شوند’، كمّيت و كيفيت زندگي را به‌طور متناسب در هم آميخت؟ اين پرسش برانگيزنده و راهبر اين رساله بوده است.’ (از پيش‌گفتار كتاب)

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “زندگي فضيلت‌مند در عصر سكولار”

Your email address will not be published. Required fields are marked *