1960 - 1950 	 خرد و خشونت (یک دهه فلسفه‌ی سارتر)

1960 – 1950 خرد و خشونت (یک دهه فلسفه‌ی سارتر)

Price: 25.00 CAD

Author : نویسنده : آر دی لینگ ، دی جی کوپر/ترجمه : رضا ولی‌یاری
Publisher : نشر مرکز
Publish Date : March 12, 2016
Language : persian
Number of Pages : 175
Size : 10.7inches
Weight : 180.00 lbs
ISBN : 9789642132928

2 in stock

Product Description

خرد و خشونت مقدمه‌ای است بر بزرگ‌ترین آثار متاخر ژان پل سارتر. کتاب ، که سارتر شخصا آن را تایید کرده، راهنمای جامع و دقیقی بر این آثار است. زندگینامه‌ی مشهور سارتر درباره ژان ژنه، نمایش‌نامه‌نویس عصیانگر ترکیب منسجمی از زندگینامه ، نقد ادبی و فلسفه است، جستجوی روش و نقد عقل دیالکتیکی ترکیبی از اگزیستانسیالیسم سارتر و مارکسیسم اومانیستی او هستند. خرد و خشونت هر یک از این آثار را در جایگاه خود تلخیص و تفسیر می‌کند و سرنخی از دوره‌ای سرنوشت‌ساز در کارنامه‌ی سارتر و تاریخ فلسفه قرن بیستم به دست می دهد. آر دی لینگ نویسنده‌ی کتاب‌های پرفروشی چون سیاست تجربه و گره‌ها و دی جی کوپر نیز نویسنده‌ی کتاب مرگ خانواده است.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “1960 – 1950 خرد و خشونت (یک دهه فلسفه‌ی سارتر)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *